Lidmaatschappen

De vereniging kent leden en aangeslotenen. De leden zijn verdeeld in jeugd leden (t/m 20 jaar), gewone leden (vanaf 21 jaar, peildatum 1 januari) en buitenleden (gewoon en jeugd).
Aangeslotenen zijn al degenen die wel aan de vereniging zijn verbonden maar conform de statuten en het huishoudelijk reglement niet dezelfde rechten hebben als de gewone leden.

Een lidmaatschap is geldig voor een vol kalenderjaar met uitzondering van de bijzondere bepalingen bij het Expatriate lidmaatschap, voor de jeugdkaarthouder en voor de NGF jaarkaarthouder. Voor deze categorieën geldt een aangepaste regeling (zie aldaar).
Vermindering van contributie in verband met tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Gewoon/jeugd lid

Gewoon lid en jeugd lid

Gewone leden en jeugd leden zijn stemgerechtigde leden die van alle faciliteiten van de vereniging gebruik mogen maken. Gewone leden zijn 21 jaar en ouder,  jeugd leden 20 jaar of jonger en in het bezit van een EGA of NGF-clubhandicap.
Jeugdleden betalen geen entreegeld terwijl de contributie de helft van de contributie voor gewone leden is. Voor gewone leden tot en met 26 jaar geldt dezelfde regeling als voor jeugdleden.
Zodra leden de leeftijd van 27 jaar bereikt hebben zijn zij in het daarop volgende jaar entree verschuldigd overeenkomstig de regeling voor nieuwe leden (zie hierna, keuze uit meerdere opties).
.

Tarieven

Aan het lidmaatschap van de vereniging zijn de volgende kosten verbonden (geldig voor 2020, in de algemene vergadering van november kan de contributie aangepast worden):
.

Optie 1:

€ 2.500,– Entreegeld (eenmalig)
€ 940,– Contributie (jaarlijks)
€ 90,– Catering Fee (jaarlijks)
€ 18,50 NGF lidmaatschap (jaarlijks)
.

Optie 2:

€ 475,– 1/6 deel entreegeld
€ 940,– Contributie (jaarlijks)
€ 90,– Catering Fee (jaarlijks)
€ 18,50 NGF lidmaatschap (jaarlijks)
.

Optie 3:

Deze optie kan alleen gekozen worden door personen van 55 jaar of jonger (peildatum 1 januari 2021).

€ 300,– 1/10 deel entreegeld
€ 940,– Contributie
€ 90,– Catering Fee (jaarlijks)
€ 18,50 NGF lidmaatschap (jaarlijks)
.

Toelatingsprocedure

De inschrijving voor nieuwe leden per 1 januari 2021 is gesloten. Vanaf 1 juni 2021 verwelkomen wij graag weer nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschapsjaar 2022.

Voor het aannemen van nieuwe leden per 1 januari 2021 zal de Wassenaarse Golfclub Rozenstein onderstaande toelatingsprocedure hanteren. Hiertoe verzoeken wij u vriendelijk 
na 1 juni, doch voor 1 september 2020 met een digitaal formulier uw gegevens en de bijbehorende stukken op te sturen. Belangrijk is dat u, voordat u begint met invullen, de gevraagde bijlagen verzamelt op uw pc of laptop, te weten: 

 • scan van uw clubhandicap- of EGA handicap pasje van de NGF.
 • motivatiebrief voor de aanvraag van het lidmaatschap en
 • een digitale foto van uzelf. Graag géén gescande (pas)foto.

Let er ook op dat u een bevestiging van uw inschrijving krijgt! Controleer ook uw ongewenste mailbox. Zo niet, dan is er iets fout gegaan, probeer het dan opnieuw. Stuur bij twijfel een mail naar het secretariaat.
Een kandidaat voor het lidmaatschap van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein kan zich ieder jaar opgeven. Van de opgaven wordt een verzamellijst gemaakt waaruit kandidaten worden geselecteerd. Dit proces herhaalt zich ieder jaar. De verzamellijst vervalt aan het eind van het jaar. Hij/zij zal zich dus ieder jaar opnieuw moeten opgeven.

.

Kenmerken

 • Puntensysteem
  Aan de hand van een puntensysteem wordt een volgorde toegekend aan de opgaven op de verzamellijst. Het puntensysteem is gebaseerd op de volgende criteria: familierelatie binnen de Wassenaarse Golfclub Rozenstein, leeftijd, handicap, eerdere aanmelding, bedrijfslidmaatschap en woonplaats. Het behaalde aantal punten zal een belangrijk criterium zijn, maar daarnaast zal de overige verstrekte informatie meetellen bij de selectie. Vandaar dat de motivatiebrief ook heel belangrijk is. Er zal een enigszins terughoudend aannamebeleid gevoerd worden.
 • Advies
  Een kandidaat-lid dat nog geen Clubhandicap 54 heeft komt niet in aanmerking voor gewoon lid en wordt geadviseerd zich in te schrijven voor het Beginnend Golfer lidmaatschap, daar er nog geen volwaardig gebruik van de baan mogelijk is.
 • Ballotage
  Er zullen geen ballotagegesprekken plaatsvinden. Brieven noch handtekeningen van leden worden zijn vereist.
 • Jeugd
  Rozenstein heeft een Jeugdplan voor jeugd van 6 tot 21 jaar. Kinderen kunnen met een jaarkaart aan dat plan deelnemen en van daaruit de mogelijkheid krijgen (jeugd)lid te worden. Voor reeds spelende jeugd die buiten het jeugdplan om lid willen worden, gelden dezelfde regels als voor volwassen kandidaten.

.

Uitvoering

Het bestuur wordt voor de uitvoering van het toelatingsbeleid terzijde gestaan door de Commissie Nieuwe Leden.
.

Tijdschema lidmaatschap per 1 januari 2021

1 juni 2020 aanmelding geopend
1 september 2020 aanmelding gesloten
30 september 2020 berichtgeving aan aanmelders
1 oktober – 1 november 2020 voorhangen
uiterlijk 20 november 2020 brief inzake lidmaatschap

.

Beëindigen van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient schriftelijk te geschieden, gericht aan het bestuur, voor 1 november van het lopende jaar.
.

Buitenlid

Buitenlidmaatschap

Buitenleden zijn leden (gewoon en jeugd) met beperkte speelrechten op grond van de afstand van hun woonplaats tot de vestiging van de vereniging (100 km hemelsbreed).
.

Rechten

De speelrechten van het buitenlid zijn beperkt tot zestien maal (per jaar) het gebruik van de hoofdbaan, de deelname aan wedstrijden daaronder begrepen. Een buitenlid is verplicht iedere keer de ronde vooraf te laten registreren bij de greenfee balie in het clubhuis.

Voor het overige behoudt het buitenlid dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, dan wel jeugd lid.
.

Tarieven

Contributie gewoon € 470,00 (50% van de gewone contributie)
Contributie jeugd € 235,00 (25% van de gewone contributie)
NGF bijdrage €  6,00

.

Aanvragen en omzetten buitenlidmaatschap

Een verzoek om de status van buitenlid te verkrijgen dient schriftelijk te worden ingediend en zal worden ingewilligd op de volgende voorwaarden:

 • Het betrokken lid zal met ingang van het gewenste verenigingsjaar zijn woonplaats hebben
  op een afstand van meer dan 100 kilometer (hemelsbreed), gerekend vanaf de vestiging van de vereniging;
 • Het betrokken lid is ten minste twee volle verenigingsjaren, voorafgaande aan het gewenste
  jaar van ingang, lid geweest. De status van buitenlid geldt voor onbepaalde tijd, doch voor ten minste één vol verenigingsjaar.

.

Een buitenlid kan het bestuur schriftelijk verzoeken hem de status van buitenlid te ontnemen, mits sinds het verkrijgen van de status van buitenlid ten minste twee jaren zijn verlopen. Het bestuur kan van deze termijn ontheffing verlenen, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het verzoek moet zijn ontvangen voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het verenigingsjaar waarin het buitenlid weer de status van gewoon lid of jeugdlid wenst te verkrijgen. Het verzoek wordt ingewilligd, tenzij daardoor de  vastgestelde maximale gebruiksintensiteit van de baan zou worden overschreden.
.

Beëindigen van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient schriftelijk te geschieden, gericht aan het bestuur, voor 1 november van het lopende jaar.
.

Expatriate lid

Expatriate lidmaatschap

.
Dit betreft personen die voor een korte periode gevestigd zijn in Nederland. Zij hebben de mogelijkheid om ook gedurende het jaar per maand het lidmaatschap te verwerven en weer op te zeggen. Zij hebben dezelfde speelrechten als gewone leden.
.

Rechten

Het Expatriate lid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid met uitzondering van:

 • het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, anders dan op uitnodiging;
 • het stemrecht;
 • het recht om het woord te voeren op de Algemene Vergadering, tenzij de voorzitter hem daartoe uitnodigt;
 • het lidmaatschap van de commissie van advies, de commissie nieuwe leden en het vervullen van het voorzitterschap van de overige commissies.

.

Plichten

Een Expatriate lid dient zich te houden aan alle regels die gelden voor leden en bezoekers van Rozenstein.
.

Duur

Eén jaar, met mogelijkheid van jaarlijkse verlenging met als richtlijn een maximum van 4 jaar. Het lidmaatschap kan elke maand van het jaar ingaan.
.

Juridische status

De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.
.

Tarieven (per jaar)

Clubbijdrage € 1.415,00 (contributie gewoon lid (€ 940) plus toeslag van € 475,00 (i.p.v. entreegeld))
NGF bijdrage € 18,50
Catering fee € 90,00
E-range key € 10,00 eenmalig, voor gebruik ballenautomaat op de driving-range

.
Indien betrokkene zich gedurende het jaar aanmeldt, krijgt hij op dat moment een pro rato rekening tot het einde van het jaar.

.

Aanmelden en opzeggen

Expatriate leden dienen zich uiterlijk 14 dagen voor de gewenste aanvang van het lidmaatschap aan te melden. een bestuurslid zal een gesprek met potentiële Expatriate leden voeren. Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een aanvraag voor het Expatriate lidmaatschap af te wijzen.
Beëindiging van het Expatriate lidmaatschap is op ieder moment mogelijk na een minimum periode van 1 jaar door schriftelijke opzegging minimaal één maand tevoren aan het secretariaat van de club. De betrokkene ontvangt een pro rata creditfactuur voor het jaar van de contributie en toeslag. De NGF afdracht en de catering fee worden niet (deels) gerestitueerd.
.

Bedrijfslid

Bedrijfslidmaatschap

.

Bedrijfsleden

In een overeenkomst tussen de vereniging en een onderneming of organisatie kan worden vastgelegd dat een bepaald persoon c.q. meerdere personen worden aangemerkt als bedrijfslid. Deze persoon/personen krijgen daarmee dezelfde speelrechten als de gewone leden.
Bedrijfsleden worden aanvaard, nadat met de betrokken onderneming overeenstemming is bereikt over de personen die de onderneming als bedrijfslid wenst aan te wijzen.
.

Overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten met in ieder geval de volgende bedingen:

 • de onderneming kan, in overeenstemming met het bestuur, een aangewezen bedrijfslid door een  andere in haar dienst zijnde persoon vervangen;
 • de overeenkomst wordt gesloten voor ten minste één jaar en ten hoogste vijf jaren;
 • bij de overeenkomst wordt vastgelegd, dat een door de onderneming aangewezen bedrijfslid onderworpen zal zijn aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
 • de overeenkomst mag geen bedingen, voorwaarden of bepalingen bevatten die in strijd zijn met wet, de statuten of het huishoudelijk reglement.

.

Gewoon lidmaatschap

Bij de overeenkomst kan worden bepaald, dat een bedrijfslid na verloop van vijf jaren in de gelegenheid zal worden gesteld gewoon lid te worden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de overeenkomst is gesloten met een onderneming die sponsor is van een hole van de hoofdbaan;
 • het bedrijfslid heeft een EGA‐handicap.

.

Rechten

Nadat een persoon door de betrokken onderneming is aangemeld en met het bestuur overeenstemming is bereikt over de aangemelde persoon en deze als bedrijfslid is geregistreerd, heeft dit bedrijfslid binnen de grenzen van de voorwaarden van de overeenkomst dezelfde rechten als een gewoon lid met uitzondering van:

 • het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, anders dan op uitnodiging;
 • het stemrecht;
 • het recht om het woord te voeren in de algemene vergadering, tenzij de voorzitter hem daartoe uitnodigt;
 • het lidmaatschap van de commissie van advies, de commissie nieuwe leden en het vervullen van het voorzitterschap van de overige commissies.

Aan bedrijfsleden kunnen ook andere rechten worden toegekend, vast te leggen in de overeenkomst van de betrokken onderneming met de vereniging.

De eventuele financiële verplichtingen van bedrijfsleden worden vastgesteld in de overeenkomst met de desbetreffende onderneming waartoe het bedrijfslid behoort.
Bedrijfsleden worden door het secretariaat geregistreerd. De datum van registratie is bepalend voor de ingang van het bedrijfslidmaatschap.
.

Plichten

Een Bedrijfslid dient zich te houden aan alle regels die gelden voor leden en bezoekers van Rozenstein.
.

Tarieven (per jaar)

Clubbijdrage € 2.500,00
NGF bijdrage € 18,50
Catering fee € 90,00
E-range key € 10,00 eenmalig, voor gebruik ballenautomaat op de driving-range

.

Juridische status

De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Tenzij anders geregeld in de overeenkomst met de onderneming is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.
.

Beginnend golfer

Beginnend golfer

Lijkt golf u wel wat, maar u weet het nog niet zeker? Meldt u zich dan aan voor het zogenaamde B-lidmaatschap.
Met dit lidmaatschap kunt u een jaar gebruik maken van de oefenfaciliteiten, de pitch- en puttbaan en heeft u onbeperkt toegang tot het clubhuis. Zo kunt u, zonder dat u kosten maakt door bijvoorbeeld het entreegeld, een jaar lang kijken of golf iets voor u is. Na dit jaar vervalt het lidmaatschap automatisch. Wel krijgt u, indien u in dat jaar een handicap 54 heeft behaald, extra punten mocht u zich willen aanmelden voor een gewoon lidmaatschap van de vereniging.
Voor alle duidelijkheid: dit lidmaatschap staat uitsluitend open voor personen van 18 jaar en ouder die stap 2 van het NGF stappenplan (oude GVB) nog niet hebben gehaald.

De Wassenaarse Golf Academy geeft les volgens het NGF Stappenplan. Meer informatie hierover is te vinden op de NGF site.

De inschrijving voor Beginnend Golfer is open tot 1 september 2020 voor het lidmaatschapsjaar 2021.

.

Rechten

 • Gebruik maken van alle oefenfaciliteiten, de pitch- en putbaan en het clubhuis.
 • Zodra baanpermissie is verkregen mag gebruik worden gemaakt van de 18 holes baan, dagelijks na 15.00 uur (in het weekend vrijdag t/m zondag na 16.00) mits gespeeld wordt met iemand met een EGA handicap van maximaal 36.
 • In geval er een wedstrijd op de baan is, mag niet binnen een uur na de laatste starttijd van de wedstrijd gestart worden.

.

Beperkingen

 • Een B-lid moet bij aanvang van het lidmaatschap minimaal 18 jaar zijn.
 • B-leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering maar geen stemrecht.
 • Zij hebben geen introductierecht.

.

Plichten

 • Les nemen bij De Wassenaarse Golf Academy met als doel het behalen van baanpermissie en vervolgens een clubhandicap. Bij voldoende belangstelling zal De Wassenaarse Golf Academy groepslessen organiseren.
 • Zich houden aan alle regels die gelden voor de gewone leden en gasten van Rozenstein.

.

Duur

Maximaal een jaar (januari – december). Het B-lidmaatschap kan daarna niet verlengd worden.
.

Aanmelden Gewoon Lidmaatschap

B-leden die een clubhandicap hebben behaald kunnen zich aanmelden als gewoon lid van Rozenstein en krijgen extra punten bij de selectieprocedure.
.

Tarieven (voor een jaar)

Clubbijdrage € 376,00 (40% van de gewone contributie)
NGF bijdrage € 18,50
Catering fee € 45,00 (50% gewone catering bijdrage)
E-range key € 10,00 eenmalig, voor gebruik ballenautomaat op de driving-range

.

Juridische status

De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst.
.

Aanmelden B-Lidmaatschap

Voor het aanmelden voor het B-lidmaatschap dient u gebruik te maken van het digitale inschrijvingsformulier (vanaf 1 juni).

Jeugdplan

Jeugdplan en jeugdkaart

Rozenstein is door de NGF gecertificeerd als “Committed to Jeugd”. Dit houdt in dat de vereniging een structurele jeugdopleiding aanbiedt welke beantwoordt aan de door de NGF gestelde doelen om het jeugdgolf in Nederland op een hoger niveau te brengen.

Onder het motto “Trainen, Spelen en Plezier” leidt de jeugdcommissie de jeugd op via het “9-stappen plan” van de NGF. De jeugd (zonder golfervaring) komt op Rozenstein binnen op basis van een jeugdjaarkaart. De Jeugdjaarkaart is er voor kinderen van 7 tot 21 jaar. De periode waarvoor een jeugdkaart geldt is 1 september tot 31 augustus van het volgend jaar.

Verdere informatie over de jaarkaarthouder (kosten e.d.) is te vinden op de websitepagina’s van de Jeugd.

 

Oefenlid

Oefenlidmaatschap

Gewone leden die niet meer gebruik maken van de 18 holes baan kunnen hun lidmaatschap omzetten naar een oefenlidmaatschap. Zij kunnen van alle faciliteiten gebruik blijven maken met uitzondering van de 18 holes baan.
.

Aanvragen en omzetten oefenlidmaatschap

Een verzoek van een lid tot het omzetten van zijn status in die van oefenlid wordt ingewilligd op de volgende voorwaarden:

 • Het lid heeft vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het oefenlidmaatschap zal aanvangen daartoe schriftelijk een verzoek ingediend;
 • Uit het verzoek blijkt (naar het oordeel van het bestuur) het bestaan van bijzondere omstandigheden die omzetting rechtvaardigen;
 • Het lid is ten minste twee volle verenigingsjaren gewoon lid, jeugdlid of buitenlid geweest.

Door inwilliging van het verzoek wordt de status van oefenlid verkregen.

Op schriftelijk verzoek van een oefenlid kan deze wederom lid worden van de vereniging mits sinds het verkrijgen van de status van oefenlid ten minste twee volle verenigingsjaren zijn verlopen en mits daardoor de vastgestelde maximum gebruiksintensiteit van de baan niet wordt overschreden.
.

Tarieven (per jaar)

Clubbijdrage € 376,00 (40% van de gewone contributie)
NGF bijdrage € 18,50
Catering fee € 45,00 (50% gewone catering bijdrage)
E-range key € 10,00 eenmalig, voor gebruik ballenautomaat op de driving-range

.

Juridische status

De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.

NGF-registratiekaarthouder

NGF-registratiekaarthouder

Dit betreft personen die door één van de pro’s van de vereniging zijn aangemeld en vervolgens door de vereniging bij de NGF zijn aangemeld. Via een lespakket van de pro richten zij zich op het behalen van baanpermissie en vervolgens handicap 54. Deze personen zijn bij de vereniging aangesloten totdat zij handicap 54 hebben bereikt of zij met lessen zijn gestopt. Ze betalen per keer voor het gebruik maken van de faciliteiten.
.

Tarieven (voor maximaal 1 jaar)

Clubbijdrage € 100,00

.

Juridische status

De formele status is die van aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst.

Theelid A

Theelidmaatschap A

Gewone leden die niet meer gebruik willen maken van de 18 holes baan en van de oefenfaciliteiten kunnen hun lidmaatschap omzetten naar een theelidmaatschap. Zij kunnen blijven gebruik maken van de niet-golf gerelateerde activiteiten van de vereniging.
.

Aanvragen en omzetten theelidmaatschap

Een verzoek van een lid tot het omzetten van zijn status in die van Theelid wordt ingewilligd op de volgende voorwaarden:

 • Het lid heeft vóór 1 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het theelidmaatschap zal aanvangen daartoe schriftelijk een verzoek ingediend;
 • Uit het verzoek blijkt (naar het oordeel van het bestuur) het bestaan van bijzondere omstandigheden die omzetting rechtvaardigen;
 • Het lid ten minste gedurende twee volle verenigingsjaren gewoon lid, jeugdlid of buitenlid is geweest;

Door inwilliging van het verzoek wordt de status van Theelid A verkregen.

Op schriftelijk verzoek van een theelid kan deze wederom lid of oefenlid worden van de vereniging mits sinds het verkrijgen van de status van theelid ten minste twee volle verenigingsjaren zijn verlopen en mits daardoor de vastgestelde maximale gebruiksintensiteit van de baan niet wordt overschreden.
.

Tarieven (per jaar)

Clubbijdrage € 156,67  (1/6e van de gewone contributie)

.

Juridische status

Aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.

Theelid B

Theelidmaatschap B

Meerderjarige personen kunnen een verzoek indienen op voordracht van een gewoon lid om Theelid-B te worden. Zij krijgen dezelfde rechten als Theeleden A en betalen ook jaarlijks dezelfde contributie.
.

Voordracht

Op schriftelijk verzoek kan een persoon worden aanvaard als Theelid B indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Aan het verzoek moet een schriftelijke voordracht van een gewoon lid ten grondslag liggen;
 • De overeenkomst voor het Theelidmaatschap B wordt gesloten met een minimum van één jaar

.

Tarieven (per jaar)

Clubbijdrage € 156,67 (1/6e van de gewone contributie)

.

Juridische status

Aangeslotene (zie statuten artikel 3.2.). De verbinding aan de vereniging is per overeenkomst. Na het eerste jaar is de overeenkomst met een termijn van 1 maand opzegbaar.

 

Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen lidmaatschap

 

Gewone leden, jeugd leden en buitenleden

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient schriftelijk te geschieden, gericht aan het bestuur, voor 1 november van het lopende jaar.

Overige lidmaatschappen (aangeslotenen)

Beëindiging van de status van oefenlid, theelid (A en B), bedrijfslid, beginnend golfer en jaarkaarthouder kan in een aantal gevallen omgezet worden:

 • Beginnend golfer (B-lidmaatschap)
  De status van B-lid eindigt na 1 jaar.
 • Oefenlid
  De status van oefenlid eindigt, zodra de status is omgezet in die van Theelid A dan wel nadat de persoon in kwestie weer gewoon lid is geworden van de vereniging dan wel na opzegging van de overeenkomst.
 • Theelid A
  De status van theelid A eindigt wanneer de persoon in kwestie (weer) lid is geworden van de vereniging dan wel oefenlid is geworden dan wel na opzegging van de overeenkomst.
 • Theelid B
  De status van theelid B eindigt na opzegging van de overeenkomst.
 • Bedrijfslidmaatschap
  De status van bedrijfslid eindigt indien de aanwijzing door de betrokken onderneming wordt ingetrokken, de bij overeenkomst vastgestelde termijn is verstreken, dan wel de overeenkomst op grond waarvan de status van bedrijfslid werd verkregen, is ontbonden dan wel dat nadat de persoon in kwestie lid is geworden van de vereniging.
 • NGF-registratiekaarthouder
  De overeenkomst met deze aangeslotenen eindigt automatisch na het verkrijgen van handicap 54 en/of nadat afname van lessen bij een aan de vereniging verbonden professional gestaakt is.

Laatst gewijzigd op: 26 september 2020


Terug naar vorige pagina