Rozenstein, ja natuurlijk! Vernieuwen van de greens

Als bestuur buigen wij ons over de ontwikkelingen voor de golfclub voor de komende jaren. In de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter is hier al iets over aangegeven. De ambities worden inzichtelijk gemaakt in een document dat wij graag in de ledenvergadering van november met de leden willen bespreken. De werktitel voor dit document luidt ‘Rozenstein, ja natuurlijk’.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer de (te verwachten) ontwikkeling van het ledenbestand, de benutting/gebruik van de baan, de investeringen in de baan en de investeringen in de gebouwen. Een concept meerjarenbegroting zal eveneens onderdeel zijn van dit document. Immers, het borgen van een goed onderhouden baan en clubomgeving vereist een langere termijnvisie op de besteding van alle beschikbare middelen. In dit bijzondere jaar dienen zo goed als mogelijk de (financiële) effecten van de coronamaatregelen worden meegenomen. Al met al streven we ernaar om, zonder in onhaalbare vergezichten te verzeilen, de leden een ambitieus document voor te leggen.
Op basis van de discussie en besluitvorming kan vervolgens de koers voor de komende jaren worden vastgesteld.

Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten hierbij een tweetal onderwerpen die momenteel onder de loep genomen worden:
– het voornemen is om de dames en heren toiletten in de gang te renoveren. Tevens wordt bekeken welke opties er zijn om een invalidentoilet mogelijk te maken. De commissie GTI heeft daarin het voortouw;
– het voornemen is om diverse holes van onze baan te renoveren. De baancommissie heeft daarin het voortouw. In de hal van het clubhuis bij het secretariaat hangen de ontwerpen voor de nieuwe greens.

Toelichting van de baancommissie op nieuwe greens

Green hole 18, huidige en nieuwe situatie

Terug naar vorige pagina